Privaatsustingimused

MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemiale (edaspidi TTA) on oluline kaitsta annetajate ning Pastoraadi veebilehe kasutajate privaatsust. Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad, milliseid isikuandmeid, mil viisil ja millistel eesmärkidel TTA töötleb. TTA lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest) ja isikuandmete kaitse seadusest.

Privaatsustingimustes nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia, registrikoodiga 80109722, aadress Riia 22a-2, 51010 Tartu, Eesti).

1. Isikuanmdete töötlemise põhimõtted

TTA lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

2. Töödeldavad isikuandmed, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

TTA on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

TTA kogub annetajate isikuandmeid, kui annetaja sooritab annetuskeskkonnas annetuse või sõlmib püsiannetusepingu või kui annetaja edastab TTA-le enda isikuandmed muul viisil. TTA võib annetaja kohta koguda järgmisi isikuandmeid: nimi, isikukood, kontaktandmed (sh telefoninumber), annetuse suurus, püsiannetuslepingu andmed, IP-aadress.

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on annetuste tegemise võimaldamine, annetuste haldamine ning tulumaksu tagastamise võimaldamine annetajale.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine, vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmine (isikuandmete edastamise puhul Maksu- ja Tolliametile tulumaksusoodustuse arvestamiseks) ning vastutava töötleja õigustatud huvi (annetuste statistika kogumise ja analüüsi puhul).

3. Isikuandmete edastamine

Juurdepääs annetajate isikuandmetele on üksnes TTA töötajatel ja teistel isikutel, kellel on juurdepääs vajalik punktis 2 nimetatud eesmärkide täitmiseks.

TTA edastab teatud juhtudel punktis 2 nimetatud eesmärkide täitmiseks isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ametiasutustele, näiteks pankadele, mobiilsideteenuste pakkujatele ning Maksu- ja Tolliametile. TTA edastab sellistele isikutele ja asutustele ainult selliseid isikuandmeid ja sellises ulatuses, nagu see on edastamise eesmärgi saavutamiseks või seaduse kohaselt vajalik. TTA kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse tagamiseks.

4. Isikuandmete säilitamine

TTA säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist, üksnes seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud teistsugune isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kõiki annetajate ja Pastoraadi veebilehe külastajate isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalsena ning TTA rakendab turvalisuse tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

5. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on järgmised õigused, vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele, arvestades nendest õigusaktidest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:

 • õigus saada teavet isikuandmete kohta, mida andmesubjekti kohta töödeldakse;
 • õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, v.a. juhul, kui vastutav töötleja võib õiguspäraselt sellest keelduda;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele;
 • õigus isikuandmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee) või pöörduda kohtusse.

6. Küpsiste kasutamine

Pastoraadi veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab.

Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja vastavaid seadmeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

7. Privaatsustingimuste muudatused

TTA jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta, avaldades muudatused Pastoraadi veebilehel.

8. Kontaktandmed

Privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust e-postiaadressil siimon.haamer@tartupastoraat.ee.